ایجاد فایل شیرینگ در لینوکس

share سرور لینوکسی با استفاده از samba
Linux

ایجاد فایل شیرینگ در لینوکس

Elon Musk جواد ظفر 03/02/1399

جهت به اشتراک گذازی محتوای سرور لینوکسی باید از سرویس samba استفاده کنیم. جهت این منظور از مراحل ذیل پیروی کنید 

apt-get install samba

سرویس سامبا را صب میکنیم

smbpasswd -a <user_name>

پسوورد یوزر مورد نظر را جهت استفاده از فولدر شیر تعیین میکنیم

chown <user_name> /home/user/share

مالکیت فولدر شیر مورد نظر را به یوزر تعیین شده میدهیم

cp /etc/samba/smbd.conf ~

ابتدا جهت اطمینان فایل اصلی تنظیمات سامبا را در محلی دیگر کپی کنید

[share]

        comment = share user

        path = /home/user/share

        valid users = <user_name>

        read only = No

  پس از باز کردن فایل تنظیمات تمامی خطوط زیر را به انتهای فایل اضافه میکنیم و فایل را ذخیره میکنیم

Service smbd restart

سرویس سامبا را مجددا راه اندازی میکنیم 

فایل شیر شما آماده استفاده میباشد و میتواند از طریق آدرس ذیل در ویندوز خود به آن متصل شوید

\\<ip address>\share

 

 

 

  •