پیدا کردن فایل و فولدر در لینوکس

پیدا کردن فایل با استفاده از find در لینوکس
Linux

پیدا کردن فایل و فولدر در لینوکس

Elon Musk جواد ظفر 03/02/1399

جهت پیدا کردن فایل یا فولدر مورد نظر در سرور خود میتوانید از دستور find به صورت گسترده در تمامی سرور استفاده کنید 

مثال 

find  / -name foo

تمامی فایل هایی که در آن ها foo به کار رفته است را در تمامی سرور پیدا میکند

find /home/user/ -name *.iso

تمامی فایل هایی که با فرمت iso هستند را در هوم فولدر یوزر پیدا میکند

find /etc/ -iname bAr > /home/user/bar.txt

تمامی فایل هایی که در آن ها bar به کار رفته است را به صورت case-sensetive در مسیر etc پیدا میکند