آموزش گیتار آکوستیک برای مبتدیان

  • توضیحات دوره
  • سرفصل های دوره

نواختن گیتار را با سرعتی که میخواهید یاد بگیرید. این فیلم ها شامل مثال‌هایی از TAB، موسیقی استاندارد و دستورالعمل های مفید برای نواختن موسیقی هستند. شما چگونگی نگه داشتن گیتار ، نواختن آن با ابزار پیک، زمان شمارش ، خواندن موسیقی و نوشتن آکورد ساده را یاد می‌گیرید. پس از تسلط بر این اصول ، شما با انگشت گذاری، آکورد های بار، بداهه نوازی، تئوری موسیقی و انواع سبک ها از جمله بلوز، راک، کانتری و فولک آشنا خواهید شد. تماشای این دوره برای هر کسی که تصمیمی جدی بر یادگیری گیتار آکوستیک دارد، ضروری است.

 

مهارت‌های پوشش دهی شده در این دوره:

تئوری موسیقی

ترانه سرایی

گیتار آکوستیک

 

Getting to know your tools

42 مگابایت 00:00:00

Tuning

21 مگابایت 00:00:00

The notes on the fretboard

41 مگابایت 00:00:00

Reading tablature (TAB)

26 مگابایت 00:00:00

Your first chords: "Easy" G, C, and D7

29 مگابایت 00:00:00

Strumming a song

30 مگابایت 00:00:00

Awesome tips for learning and switching chords

23 مگابایت 00:00:00

Full-size chords: D, A, and G

39 مگابایت 00:00:00

Full-size chords: E and C

21 مگابایت 00:00:00

The notes and the staff

8 مگابایت 00:00:00

Notes on the 1st string

10 مگابایت 00:00:00

Notes on the 2nd string

10 مگابایت 00:00:00

Time

22 مگابایت 00:00:00

Notes on the 3rd string

16 مگابایت 00:00:00

Rests

17 مگابایت 00:00:00

Eighth notes

18 مگابایت 00:00:00

Notes on the 4th string

21 مگابایت 00:00:00

Eighth rests and dotted notes

13 مگابایت 00:00:00

Notes on the 5th and 6th strings

16 مگابایت 00:00:00

Sight-reading songs

20 مگابایت 00:00:00

Adding sharps and flats

11 مگابایت 00:00:00

Reading key signatures

11 مگابایت 00:00:00

1st and 2nd endings

14 مگابایت 00:00:00

Minor chords

27 مگابایت 00:00:00

Bluegrass G chord and a C chord to match

19 مگابایت 00:00:00

The art of strumming

30 مگابایت 00:00:00

Country and bluegrass strumming

20 مگابایت 00:00:00

Country and bluegrass flatpicking

18 مگابایت 00:00:00

Rocking out with syncopation

11 مگابایت 00:00:00

Cadd9

18 مگابایت 00:00:00

Waltz time

39 مگابایت 00:00:00

The right-hand position

21 مگابایت 00:00:00

First fingerpicking patterns

14 مگابایت 00:00:00

Alternating bass patterns

36 مگابایت 00:00:00

Travis picking and pinch patterns

42 مگابایت 00:00:00

Fingerpicking in waltz time

15 مگابایت 00:00:00

Improvisation and music theory

9 مگابایت 00:00:00

The major scale

27 مگابایت 00:00:00

The circle of 5ths

13 مگابایت 00:00:00

Open-position major scales in C, G, and D

19 مگابایت 00:00:00

Intervals are your building blocks

16 مگابایت 00:00:00

Interval fingerings

67 مگابایت 00:00:00

Harmony and chords

12 مگابایت 00:00:00

Getting started with improvisation

30 مگابایت 00:00:00

The 12-bar blues

2 مگابایت 00:00:00

Blues rhythm

30 مگابایت 00:00:00

The minor pentatonic scale

15 مگابایت 00:00:00

Beginning blues improvisation

10 مگابایت 00:00:00

Bending

23 مگابایت 00:00:00

New chords: The dominant 7th

24 مگابایت 00:00:00

More 7th chords: Blues in E

16 مگابایت 00:00:00

Minor blues and minor 7th chords

35 مگابایت 00:00:00

The major pentatonic scale

31 مگابایت 00:00:00

Switching chords mid-measure

27 مگابایت 00:00:00

Split strumming

10 مگابایت 00:00:00

The mute stroke

13 مگابایت 00:00:00

A new folk/country strum and I–V–vi–IV

15 مگابایت 00:00:00

Transposition

47 مگابایت 00:00:00

Power chords

34 مگابایت 00:00:00

Barre chords

52 مگابایت 00:00:00

Thumb chords

25 مگابایت 00:00:00

Hammer-ons and pull-offs

26 مگابایت 00:00:00

Walking the bass

22 مگابایت 00:00:00

Musical expression, phrasing, and dynamics

10 مگابایت 00:00:00

Goodbye

20 مگابایت 00:00:00

Ex files

2 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها