• توضیحات دوره
  • سرفصل های دوره

امنیت مهمترین نگرانی همه سازمان ها اعم از بزرگ و کوچک است. هک کردن همیشه به معنای آسیب دیدن، تهاجم به حریم خصوصی یا سرقت اطلاعات محرمانه نیست. هک کردن جنبه ی اخلاقی هم دارد!

برای هرکسی که علاقه مند به استفاده از هک کردن برای یافتن نقاط ضعف در سیستم های خود و تقویت آنها باشد پاسخ، هک اخلاقی یا کلاه سفید است. پرطرفدار شدن ابر و مجازی سازی منجر به افزایش سطح تهدیدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای هکرهای کلاه سفید شده است. این دوره‌ی عملی ، اطلاعات مربوط به آخرین ابزار هکری را که در یک مکان جمع‌آوری شده‌اند، به شما ارائه می دهد. شما جدیدترین ابزارها و ویژگی هایی مانند: pentesting شبکه ، pentesting وب سایت و pentesting  اندروید را یاد خواهید گرفت. در پایان این دوره، شما یک هکر کلاه سفید حرفه‌ای خواهید بود. این دوره با یک رویکرد گام به گام و به شما کمک می‌کند تا با جدیدترین ابزارها و تکنیک ها کار و بتوانید تسلط کافی در این زمینه را کسب کنید.

Course Overview – How to Get the Most Out of This Course?

16 مگابایت 00:00:00

Teaser – Bypass Antivirus in Windows 10 and Hack Windows 10 Completely

41 مگابایت 00:00:00

Ethical Hacking – Latest Terminologies

21 مگابایت 00:00:00

Download and Install VMware Workstation

10 مگابایت 00:00:00

Download Windows 10 and Kali Linux 2018

17 مگابایت 00:00:00

Installation of Windows 10 and Kali Linux in VMware Workstation

12 مگابایت 00:00:00

Update and Upgrade the Kali Linux Operating System

15 مگابایت 00:00:00

What Is Network Pentesting?

6 مگابایت 00:00:00

Various Components of Network Pentesting

5 مگابایت 00:00:00

IP Scanners in Network

19 مگابایت 00:00:00

Port Scanning in Network Using Nmap

16 مگابایت 00:00:00

Nessus Installation

18 مگابایت 00:00:00

Vulnerability Scanning Using Nessus

13 مگابایت 00:00:00

Installation of Antivirus Bypass Frameworks

34 مگابایت 00:00:00

Bypass Windows 10 Defender and Hack Windows 10 from Kali Linux

24 مگابایت 00:00:00

Bypass Windows 10 Antivirus and Hack Windows 10 from Kali Linux

47 مگابایت 00:00:00

Various Meterpreter Commands

32 مگابایت 00:00:00

About Router Pentesting

6 مگابایت 00:00:00

Download and Install VyOS on a VMware Workstation (Virtual Router)

22 مگابایت 00:00:00

Start Services in Router

19 مگابایت 00:00:00

Password Cracking (Brute Forcing) Using the Hydra and Medusa Tools

29 مگابایت 00:00:00

Man-in-the-Middle Attack Overview

4 مگابایت 00:00:00

Man-in-the-Middle Attack (MITM) Using Wireshark and Ettercap

27 مگابایت 00:00:00

Social Engineering Attack Overview

5 مگابایت 00:00:00

Social Engineering Attack Using Social Engineering Toolkit

17 مگابایت 00:00:00

About the Browser Exploitation Framework

5 مگابایت 00:00:00

Browser Exploitation Attack Using BeEF

20 مگابایت 00:00:00

Download and Install Xampp Server in Kali Linux

24 مگابایت 00:00:00

Download and Install a Buggy Web Application

16 مگابایت 00:00:00

Website Introduction

4 مگابایت 00:00:00

Website Pentesting Overview

6 مگابایت 00:00:00

Acunetix Web Vulnerability Scanner

22 مگابایت 00:00:00

Burp Suite Community Edition

22 مگابایت 00:00:00

Zed Attack Proxy Tool (ZAP)

28 مگابایت 00:00:00

Report Creation and Analysis

27 مگابایت 00:00:00

SQL Injection Attack Overview

4 مگابایت 00:00:00

SQL Injection Attack on Buggy Web Application

24 مگابایت 00:00:00

HTML Injection Attack on a Buggy Web Application

19 مگابایت 00:00:00

SQL Injection on a Live Website Using Sqlmap Kali Linux

32 مگابایت 00:00:00

About XSS Attack and Types

4 مگابایت 00:00:00

Persistent XSS Attack on a Buggy Web Application

22 مگابایت 00:00:00

Non-Persistent XSS Attack on a Buggy Web Application

14 مگابایت 00:00:00

DOM-Based XSS Attack

11 مگابایت 00:00:00

About CSRF Attacks

5 مگابایت 00:00:00

CSRF Attack on a Buggy Web Application

40 مگابایت 00:00:00

Shell Upload Attack on a Buggy Web Application

25 مگابایت 00:00:00

Buffer Overflow Attack on a Web Application

12 مگابایت 00:00:00

Brute-Force Attack on the Login Panel of a Web Application

22 مگابایت 00:00:00

Local File Inclusion Attack on a Web Application

32 مگابایت 00:00:00

Download and Install Android Studio

16 مگابایت 00:00:00

Start Android Phone in Android Studio

15 مگابایت 00:00:00

Download and Install APK File in Android Phone

19 مگابایت 00:00:00

About Android Pentesting

5 مگابایت 00:00:00

Scope of Android Pentesting

5 مگابایت 00:00:00

About Android Log Files

8 مگابایت 00:00:00

Information About Task

6 مگابایت 00:00:00

Open Log Files Using Logcat

34 مگابایت 00:00:00

Analyze Log Files and Find Secret Code

23 مگابایت 00:00:00

About the Reverse Engineering Process in Android

7 مگابایت 00:00:00

Information About Task

5 مگابایت 00:00:00

Download and Install the Dex2jar Tool

17 مگابایت 00:00:00

Download and Install the JD-Gui Tool

22 مگابایت 00:00:00

Encryption Process in Android

38 مگابایت 00:00:00

Information About Task

27 مگابایت 00:00:00

Analyze the Code and Find the Encryption Algorithm

88 مگابایت 00:00:00

Complete the Task

23 مگابایت 00:00:00

About SQL Injection Attack on Android

8 مگابایت 00:00:00

Download and Install Drozer and Drozer-Agent.apk

22 مگابایت 00:00:00

Drozer Commands

26 مگابایت 00:00:00

Perform an SQL Injection Attack on Android Using Drozer

14 مگابایت 00:00:00

Overview of Major Ethical Hacking Exams

4 مگابایت 00:00:00

Ethical Hacking Exam Practice Questions – Part 1 (MCQ)

14 مگابایت 00:00:00

Ethical Hacking Exam Practice Questions – Part 2 (MCQ)

11 مگابایت 00:00:00

Ethical Hacking Exam Practice Questions – Part 3 (MCQ)

9 مگابایت 00:00:00

Ethical Hacking Exam Practice Questions – Part 4 (MCQ)

11 مگابایت 00:00:00

Ethical Hacking Exam Practice Questions – Part 5 (MCQ)

48 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها

منبع دوره: Coursera

استاد دوره: استاد خارجی

product

آموزش اصول برنامه‌نویسی برای سازندگان بازی