• توضیحات دوره
  • سرفصل های دوره

مفاهیم و استفاده از ابزارها ، تکنیکها و روشهای مدیریت در عرصه‌ی مدیریت پروژه همه گیر شده است.

این دوره به مدیریت پروژه در چارچوب پروژه های IT ، از جمله پروژه های نرم افزاری می پردازد. این دوره جنبه های مختلف مربوط به شروع پروژه مانند: برنامه ریزی و برنامه ریزی پروژه، نظارت و کنترل پروژه و خاتمه پروژه را در بر می گیرد. برای برنامه ریزی پروژه ها ، استفاده از شبکه پروژه و برآورد زمان و هزینه به تفصیل پوشش داده شده است.

همچنین روش های ارزیابی ریسک از جمله روش های شبیه سازی و کاهش ریسک نیز در این دوره توضیح داده شده است.

Organisation Structure of Projects

21 مگابایت 00:00:00

Communication Plan

5 مگابایت 00:00:00

Real Options Introduction and Taxonomy

71 مگابایت 00:00:00

Applications for Real Options for IT Projects

31 مگابایت 00:00:00

Valuation of Real Options _Decision Trees

25 مگابایت 00:00:00

(Optional Learning) Interview with Prashun Dutta, Gaiga Smart Cities

254 مگابایت 00:00:00

Resource Scheduling

25 مگابایت 00:00:00

Critical Chain Project Management

13 مگابایت 00:00:00

Risk Management

32 مگابایت 00:00:00

Programme Evalution and Review Technique (PERT) and Simulation

23 مگابایت 00:00:00

(Optional Learning) Interview with Prashun Dutta, Gaiga Smart Cities

62 مگابایت 00:00:00

Agile Project Management

19 مگابایت 00:00:00

Monitoring and Control - Part 1

13 مگابایت 00:00:00

Monitoring and Control - Part 2

21 مگابایت 00:00:00

Audit of Projects

24 مگابایت 00:00:00

Closure of Projects

15 مگابایت 00:00:00

(Optional Learning) Interview with Prashun Dutta, Gaiga Smart Cities

235 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها