• توضیحات دوره
  • سرفصل های دوره

چگونه می توان وسایل نقلیه ریز هوایی چابک ایجاد کرد که قادر بهانجام خودگردان در محیط های سرپوشیده و بیرونی باشند؟

در این دوره شما درمورد مکانیکپرواز و طراحی ربات های پرواز یاد می‌گیرید و قادر خواهید بود تا مدلهای پویا ومشتقات كنترل را استخراج كنید و کار‌ای برنامه نویسان را برای فعالیت در محیطهایسه بعدی تلفیق کنید. شما در معرض چالش های استفاده از سنسورهای پر سر و صدا برایمحلی سازی و مانور در محیط های پیچیده و سه بعدی قرار خواهید گرفت. سرانجام ، با دیدننمونه های دنیای واقعی از برنامه های ممکن و چالش های صنعت درحال رشد پهپاد ، الهام می‌گیرید.

 

پیش نیازهای برنامه نویسی: آشنایی با برنامه نویسی در MATLAB یا Octave توصیه میشود.

Quadrotors

16 مگابایت 00:00:00

Key Components of Autonomous Flight

3 مگابایت 00:00:00

State Estimation

35 مگابایت 00:00:00

Applications

26 مگابایت 00:00:00

Meet the TAs

6 مگابایت 00:00:00

Basic Mechanics

10 مگابایت 00:00:00

Dynamics and 1-D Linear Control

25 مگابایت 00:00:00

Design Considerations

8 مگابایت 00:00:00

Design Considerations (continued)

12 مگابایت 00:00:00

Agility and Maneuverability

26 مگابایت 00:00:00

Component Selection

23 مگابایت 00:00:00

Effects of Size

9 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Introduction

17 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Dynamical Systems

4 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Rates of Convergence

4 مگابایت 00:00:00

Transformations

34 مگابایت 00:00:00

Rotations

10 مگابایت 00:00:00

Euler Angles

27 مگابایت 00:00:00

Axis/Angle Representations for Rotations

28 مگابایت 00:00:00

Angular Velocity

19 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Rigid-Body Displacements

10 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Properties of Functions

4 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Symbolic Calculations in Matlab

6 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: The atan2 Function

4 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Eigenvalues and Eigenvectors of Matrices

7 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Quaternions

4 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Matrix Derivative

2 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Skew-Symmetric Matrices and the Hat Operator

6 مگابایت 00:00:00

Formulation

7 مگابایت 00:00:00

Newton-Euler Equations

10 مگابایت 00:00:00

Principal Axes and Principal Moments of Inertia

10 مگابایت 00:00:00

Quadrotor Equations of Motion

10 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: State-Space Form

6 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Getting Started With the First Programming Assignment

5 مگابایت 00:00:00

2-D Quadrotor Control

15 مگابایت 00:00:00

3-D Quadrotor Control

13 مگابایت 00:00:00

Time, Motion, and Trajectories

20 مگابایت 00:00:00

Time, Motion, and Trajectories (continued)

17 مگابایت 00:00:00

Motion Planning for Quadrotors

55 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Minimum Velocity Trajectories from the Euler-Lagrange Equations

3 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Solving for Coefficients of Minimum Jerk Trajectories

8 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Minimum Velocity Trajectories

5 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Linearization of Quadrotor Equations of Motion

8 مگابایت 00:00:00

Sensing and Estimation

49 مگابایت 00:00:00

Nonlinear Control

58 مگابایت 00:00:00

Control of Multiple Robots

123 مگابایت 00:00:00

Adjourn

19 مگابایت 00:00:00

Supplementary Material: Introduction to the Motion Capture System by Matthew Turpin

122 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها