اصول جمع‎‌آوری داده در نرم‌افزار Infopath

  • توضیحات دوره
  • سرفصل های دوره

این دوره کاربر را به مایکروسافت اینفوپس 2013 معرفی می‌کند، ابزاری که به شما امکان ساخت و جمع‌آوری داده را می‌دهد. در این دوره شما می‌توانید چگونگی استفاده از اینفوپس در شرپوینت و نحوه ساخت، ویرایش و انتشار فرم را یاد بگیرید.

همچنین به کار با فرم‌های لیستی و چگونگی استفاده صحیح از کنترل‌های مختلف و خصوصیات مرتبط با آن‌ها می‌پردازید.

در این دوره همچنین برخی از ویژگی‌های پیشرفته‌تر اینفوپس مانند، ایجاد و تغییر منبع و یا کار با بخشهای تکرار شده، مرور خواهد شد.

در پایان شما می‌توانید نحوه‌ی استفاده از فرم‌های اینفوپس را در شرپوینت با استفاده از وب‌پارت بررسی کنید.

Using InfoPath with SharePoint

235 مگابایت 00:00:00

Exploring the InfoPath Interface

146 مگابایت 00:00:00

Creating a Form From an Existing List

163 مگابایت 00:00:00

Creating a New List and Form within InfoPath

221 مگابایت 00:00:00

Creating a Form in InfoPath Using SharePoint Designer

101 مگابایت 00:00:00

Editing a Form

110 مگابایت 00:00:00

Publishing a Form

121 مگابایت 00:00:00

Restoring the Default SharePoint Form

191 مگابایت 00:00:00

Components of the InfoPath Form

220 مگابایت 00:00:00

Formatting Text in the Form

174 مگابایت 00:00:00

Spellchecking Your Form

95 مگابایت 00:00:00

Inserting or Deleting a Table

103 مگابایت 00:00:00

Formatting a Table

186 مگابایت 00:00:00

Adding or Removing Rows and Columns

114 مگابایت 00:00:00

Merging and Splitting Cells

208 مگابایت 00:00:00

Adding or Removing a Field

178 مگابایت 00:00:00

Resizing and Formatting a Field

188 مگابایت 00:00:00

Changing Field Controls

207 مگابایت 00:00:00

Inserting a Section

207 مگابایت 00:00:00

Inserting a Picture

116 مگابایت 00:00:00

Inserting a Button

236 مگابایت 00:00:00

Inserting a Calculated Value

224 مگابایت 00:00:00

Setting Default Field Values

305 مگابایت 00:00:00

Creating a Validation Rule

262 مگابایت 00:00:00

Creating a Formatting Rule

256 مگابایت 00:00:00

Creating an Action Rule

274 مگابایت 00:00:00

Modifying or Deleting a Rule

151 مگابایت 00:00:00

Setting the Form Load Rules

197 مگابایت 00:00:00

Exploring the Fields Pane

133 مگابایت 00:00:00

Creating a Data Source

291 مگابایت 00:00:00

Modifying and Deleting a Data Source

151 مگابایت 00:00:00

Creating a View

175 مگابایت 00:00:00

Configuring View Settings

200 مگابایت 00:00:00

Creating Cascading Columns

395 مگابایت 00:00:00

Understanding Repeating Sections and Tables

212 مگابایت 00:00:00

Creating a Repeating Section

246 مگابایت 00:00:00

Using Repeating Tables to Add Multiple Items to a List

522 مگابایت 00:00:00

Using Repeating Sections to Show Existing Records

423 مگابایت 00:00:00

Hiding a Form Section Based on Field Values

317 مگابایت 00:00:00

Using the InfoPath Form WebPart on a SharePoint Page

227 مگابایت 00:00:00

Using Form Views for Different Groups

378 مگابایت 00:00:00

InfoPath Form WebPart and WebPart Filters

496 مگابایت 00:00:00

Course Recap

78 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها