• توضیحات دوره
  • سرفصل های دوره

در این مبحث مفاهیم محاسبه کلود و روش اجرای مدل کلود به وسیله مایکروسافت ایژور را خواهید آموخت، یاد می‌گیرید چطور جابه‌جایی خود به کلود را برنامه ریزی کنید. همچنین انواع متفاوت توسعه کلودها را یاد خواهید گرفت؛ مشاهده میکنید که افراد حرفه‌ای چگونه مدل مناسب اجرا را برای کار خود انتخاب میکنند. در این دوره هزینه، عملکرد، ابزار، سرویس، محاسن و معایب ایژور را یاد میگیرید، از دانش های لازم برای حل مشکلات اجرا در دنیای واقعی برخوردار خواهید شد و آگاهی عمیقی در مورد پیشنهادات پربازده محاسبه کلود مانند کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سرعت و قابلیت اطمینان، به دست خواهید آورد.

Welcome to the Course

5 مگابایت 00:00:00

About the Author

3 مگابایت 00:00:00

What is Cloud Computing?

10 مگابایت 00:00:00

Types of Cloud Services

13 مگابایت 00:00:00

Cloud Services

32 مگابایت 00:00:00

Uses and Benefits of Cloud Computing

20 مگابایت 00:00:00

Types of Cloud Deployment

20 مگابایت 00:00:00

Azure and the Cloud

11 مگابایت 00:00:00

Azure Plans and Pricing

51 مگابایت 00:00:00

Azure First Steps - Getting Started

81 مگابایت 00:00:00

Azure Services Overview

28 مگابایت 00:00:00

Azure Architecture and Tools Overview Part 1

39 مگابایت 00:00:00

Azure Architecture and Tools Overview Part 2

90 مگابایت 00:00:00

Virtual Machines in Azure

60 مگابایت 00:00:00

Azure Storage

53 مگابایت 00:00:00

Users and Roles in Azure

60 مگابایت 00:00:00

Summary

4 مگابایت 00:00:00

Azure Cloud Applications

23 مگابایت 00:00:00

Overview of Azure Mobile Applications

25 مگابایت 00:00:00

Overview of Azure Web Apps

12 مگابایت 00:00:00

Azure SQL Databases

42 مگابایت 00:00:00

Introduction to Azure AD

23 مگابایت 00:00:00

Automating Workloads in Azure

22 مگابایت 00:00:00

Azure Analysis Services

38 مگابایت 00:00:00

Azure Resource Manager

18 مگابایت 00:00:00

Azure Backup

64 مگابایت 00:00:00

Summary

6 مگابایت 00:00:00

Wrap Up and Thank You

2 مگابایت 00:00:00

دوره های مشابه

مشاهده دوره ها

منبع دوره: Coursera

استاد دوره: استاد خارجی

product

آموزش اصول برنامه‌نویسی برای سازندگان بازی