جدید ترین دوره ها ی توسعه‌ی فردی و انگیزشی

منبع دوره: Intellezy

استاد دوره: استاد خارجی

MANAGERS ROLE IN DEVELOPING TALENT

آموزش پرورش استعداد برای مدیران

منبع دوره: Coursera

استاد دوره: استاد خارجی

IT Project Management

مدیریت پروژه‌های IT

منبع دوره: Lynda

استاد دوره: استاد خارجی

what to do in the first 90 days of your new job

در 90 روز به کارمند نمونه تبدیل شوید!

منبع دوره: Linkedin

استاد دوره: استاد خارجی

Social Interactions for Multinational Teams

تعاملات اجتماعی برای تیم‌های چند ملیتی